Загальні питання

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text

Вступ здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук проводитися на конкурсній основі. До навчання приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

  • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);
  • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);
  • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
  • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності) (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);
  • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»).

Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Дізнатися про прийом в аспірантуру більш докладніше ви можете за посиланням

Вартість навчання здобувачів наукового ступеня доктора філософії  у  2021-2022 навчальному році буде розміщено пізніше.

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: aspirantura@kpi.uaaspirantura.kpi@gmail.com

тел. 044-204-93-49

Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського тел. (044) 204-86-59.