Організація навчального процесу

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського  (https://osvita.kpi.ua/node/39) є основним нормативним документом, що регламентує організацію й здійснення освітньої діяльності в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Графік навчального процесу

Організація навчання в Університеті здійснюється відповідно до Графіку навчального процесу, який визначає: календарні терміни семестрів, навчальних занять, екзаменаційних сесій, практик, атестацій і канікул на кожний рік підготовки за певною спеціальністю та РВО. Графік навчального процесу в Університеті за різними формами навчання щорічно розробляється навчальним відділом і затверджується першим проректором Університету.

Навчальний процес за очною формою навчання організовується за семестровою системою. Екзаменаційні сесії плануються по дві в навчальному році. Канікули загальною тривалістю 8-12 тижнів встановлюються здебільшого двічі на рік.

Графік навчального процесу за заочною формою навчання передбачає сесійний період (установча сесія та/або екзаменаційна сесія) і міжсесійний період. Під час установчої сесії здійснюється ознайомлення здобувачів із графіком вивчення навчальних дисциплін (освітніх компонентів), системою оцінювання результатів навчання, проводяться передбачені навчальним планом заняття й видаються індивідуальні завдання, передбачені навчальним планом. У міжсесійний період здобувачі самостійно опановують навчальний матеріал і виконують отримані індивідуальні завдання. Під час екзаменаційної сесії здобувачі отримують допуск до заходів семестрового контролю та проходять ці заходи.

Положення про організацію освітнього процесу (https://osvita.kpi.ua/node/39), Положення про  дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/188), Положення про систему оцінювання результатів навчання (https://osvita.kpi.ua/node/37), Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання (https://osvita.kpi.ua/node/32) унормовують форми контрольних заходів в  КПІ ім. Ігоря Сікорського. Для проведення контрольних заходів здобувачами вищої освіти використовуються поточний, календарний та семестровий контроль. Поточний контроль знань студентів проводиться викладачами щотижня протягом усього семестру для визначення успішності та рівня засвоєння пройденого матеріалу. Календарний контроль проводиться двічі на семестр з метою визначення рівня досягнення здобувачами програмних результатів навчання з усіх освітніх компонент. Семестровий контроль (заліки та екзамени) проводиться в кінці навчального семестру для визначення результатів опанування здобувачами вивченого матеріалу за освітніми компонентами. Результати поточного, календарного та семестрового контролю здобувачі можуть переглянути у відповідних розділах АІС “Електронний Кампус” (https://ecampus.kpi.ua). Важливою складовою є проведення атестації здобувачів вищої освіти згідно «Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти» (https://osvita.kpi.ua/node/35). Здійснення оцінювання здобувачів відбувається відповідно до Рейтингової системи оцінювання (РСО), яка є невід’ємною частиною кожного силабусу, які перед початком нового навчального року розміщуються викладачами в Електронному Кампусі (https://campus.kpi.ua).

Розклад навчального процесу

Розклад навчальних занять регламентує організацію освітнього процесу в Університеті, і складається на підставі робочих навчальних планів з урахуванням реальної чисельності здобувачів у лекційних потоках і навчальних групах.

Розклад занять за освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня освіти може складатися з урахуванням організації навчання в дві зміни. Семестровий розклад занять 1-2 курсів підготовки бакалаврів формує, як правило, навчальний відділ Університету. Розклад занять 3-4 курсів підготовки бакалаврів і розклад занять підготовки магістрів та докторів філософії складають деканати інститутів / факультетів за погодженням із навчальним відділом Університету.

Розклад екзаменаційної сесії для кожної групи складається деканатом НН інстиуту атомної та теплової енергетики за погодженням із навчальним відділом Університету.

Сайт департаменту навчальної роботи, на якому розміщується поточний розклад занять для студентів та викладачів та графік екзаменів (розклад сесії) в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Для отримання інформації введіть номер своєї групи або прізвище та ім’я і по-батькові викладача.

http://roz.kpi.ua/

Робота зі студентами

Навчання в університеті повинно мати не лише освітню орієнтацію, а й обов’язкову виховну спрямованість. Навчально-виховний процес покликаний формувати у студентів високу культуру, високі моральні якості, виховувати їх творчими й цілеспрямованими спеціалістами.

Кафедра є важливою ланкою реалізації виховного потенціалу закладу вищої освіти. Професорсько-викладацький склад кафедри проводить роботу із студентами з метою підвищення ефективності процесу навчання, а також підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі інформаційних систем та технологій.

Студенти живуть активним студентським життям: виконують лабораторні роботи, пишуть курсові роботи, генерують власні бізнес-ідеї, товаришують, складають іспити та заліки. Для того, щоб студентам було цікаво, на кафедрі працюють різноманітні гуртки, проводяться наукові конференції, олімпіади, тренінги з працівниками провідних компаній в сфері ІТ тощо.

І завжди можна звернутись за допомогою до кураторів академічних груп, які підкажуть, порадять та допоможуть.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА в КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО.

Куратори проводять  бесіди зі студентами, взаємодіють з деканатом з питань навчання та поведінки студентів, проводять зустрічі або телефонні розмови з батьками студентів, які мають низький рейтинг успішності. Значна увага приділяється ролі особистого прикладу викладача щодо питань відношення до виконання своїх професійних обов’язків, поведінки у повсякденному житті та побуті.

Старости та куратори груп кафедри ІПЗЕ 2023-2024 н.р.

Денна форма

ГрупаСтаростаКуратор
1 курс
ТВ-31Коновалова Марія Анатоліївнаасистент Швайко Валерій Григорович
ТВ-32Кудь Христина Романівнастарший викладач Колумбет Вадим Петрович
ТВ-33Марусіна Яна Олександрівнастарший викладач Сарибога Ганна Володимирівна
2 курс
ТВ-21Кравченко Анастасія Андріївнадоцент Варава Іван Андрійович
ТВ-22Переход Богдан Володимировичасистент Олєнєва Ксенія Миколаївна
ТВ-23Корж Інна В`ячеславівнадоцент Кузьміних Валерій Олександрович
3 курс
ТВ-11Деревянко Андрій Юрійовичпрофесор Барабаш Олег Володимирович
ТВ-12Костянов Павло Олександровичпрофесор Недашкiвський Олексій Леонідович
ТВ-13Синюк Дмитро Михайловичдоцент Стативка Юрій  Іванович
4 курс
ТВ-01Караїм Іванна Володимирівнапрофесор Федорова Наталія Володимирівна
ТІ-01Колосов Владислав Дмитровичпрофесор Сігайов Андрій Олександрович
ТІ-02Котова Анна Андріївнадоцент Свинчук Ольга Василівна
5 курс
ТВ-31мнЧерноусов Денис Ігоровичстарший викладач Бандурка Олена Іванівна
ТВ-31мпКузик Анастасія Вадимівнастарший викладач Бандурка Олена Іванівна
ТВ-32мпЄрмосіна Олеся Олександрівнадоцент Ходаковський Олексій Володимирович
6 курс
ТВ-21мп Мамотенко Богдан Олеговичдоцент Гусєва Ірина Ігорівна
ТВ-21мнПоловінкін Петро Олексійовичдоцент Гусєва Ірина Ігорівна
ТВ-22мпМацих Міхаіл Валерійовичдоцент Верлань Андрій Анатолійович

Заочна форма навчання

ГрупаСтаростаКуратор
1 курс
ТВ-з31  Мілюков Андрій Олександровичстарший викладач Дацюк Оксана Антонівна
   
ТВ-з21  Волкова Дарія Олександрівнастарший викладач Дацюк Оксана Антонівна
3 курс
ТВ-з11  Дудяк Назар Олександровичстарший викладач Дацюк Оксана Антонівна
4 курс
ТВ-з01  Бухта Олександр Володимировичстарший викладач Дацюк Оксана Антонівна
5 курс
ТВ-з31 мпСоболь Валерія Ігорівнастарший викладач Дацюк Оксана Антонівна
6 курс
ТВ-з21 мпВойтих Крістіна Михайлівнастарший викладач Дацюк Оксана Антонівна