Гусєва Ірина Ігорівна

Гусєва Ірина Ігорівна

Гусєва Ірина Ігорівна, кандидат економічних наук, асистент

У 2008 р. закінчила НТУУ «КПІ» за спеціальністю програмне забезпечення автоматизованих систем та отримала кваліфікацію магістр комп’ютерних наук. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави на тему «Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної безпеки держави».

Викладає: технологія програмування та створення програмних продуктів-2, комп’ютерні мережі, сертифікація,стандартизація та правовий захист програмних засобів, соціально-економічний потенціал управління станом довкілля

Основні публікації:

  1. Iryna Segeda, Iryna Husyeva Insurance as a risk management tool in electroenergetics // Bezpeiczeństwo energetyczne – surowce kopalne vs alternatywne żrόdła energii” / pod redakcją naukową Piotra Kwiatkiewicza – Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpeiczeństwa z siedzibą w Poznaniu. – 2013. – 329 s. – s.235-245
  2. Iryna Husyeva Organizationally ecological mechanism of providing the power security of Ukraine / Iryna Husyeva, Iryna Segeda // Konferencja naukowa “Bezpeiczeństwo energetyczne – rynki surowcόw i energii” / pod redakcją Piotra Kwiatkiewicza – Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpeiczeństwa z siedzibą w Poznaniu. – 2011. – 281 s. – s.203-206
  3. 1. І.В.Недін, І.І.Гусєва Ефективність інтеграційних рішень як чинник потенційного впливу на еколого-економічний стан території // Економіка природокористування і охорони довкілля. К.: РВПС України НАН України, 2008. ― С. 91-98.
  4. І.І.Гусєва Кількісне оцінювання ризиків суб’єктів електроенергетичного ринку в умовах реформування енергетики України // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 10 (152), Ч.2. – 2010. – с.286-295
  5. Гусєва І.І. Методологічний підхід до визначення рівня енергетичної безпеки України на основі теорій ризику та надійності [Електронний ресурс] / І.І. Гусєва // Ефективна економіка. – 2010.- №11.- Режим доступу до журналу: : http://www.economy.nayka.com.ua