Федорова Наталія Володимирівна

Федорова Наталія Володимирівна

Федорова Наталія Володимирівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інженерії програмного забезпечення в енергетиці.

В 2003 році закінчила Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі» та отримала кваліфікацію «магістр телекомунікацій».

Захистила кандидатську дисертацію у 2007 році на тему: “Дослідження та розробка алгоритмів підвищення сталості мережі тактової синхронізації” за спеціальністю: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Захистила докторську дисертацію у 2017 роціна тему: “Методологія управління розподілом ресурсів мультисервісної макромережі при наданні послуг користувачам” за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Вчене звання «Доцент» присвоєно у 2021 році по кафедрі автоматизації енергетичних процесів і систем (КПІ ім. Ігоря Сікорського).

З 2021 року є академіком Академії наук вищої школи України, диплом № 380 від 27.03.2021.

Викладає дисципліни:

  • Розробка застосунків Інтернету речей та сенсорних мереж в енергетиці;
  • Розробка застосунків Інтернету речей та сенсорних мереж в енергетиці. Курсова робота;
  • Практика;
  • Виконання магістерської дисертації.

Основні публікації:

1. Федорова Н.В., Сидорчук О.Л., Фриз С.П., Гаврилко Є.В., Соболенко С.О. Застосування асимптотичних методів для дослідження електромагнітного поля, розсіяного еквідистантними антенними решітками. Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. № 80.С.14-22. (Web of Science). ISSN 2310-0389

http://doi.radap.kpi.ua/article/view/221479

http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1606

https://re.kpi.ua/2022/02/07/nash-zhurnal-visnyk-ntuu-kpi-seriya-radiotehnika-radioaparatobuduvannya/

2. Федорова Н.В., Вакась В.І., Гаврилко Є.В., Харлай Л.О. Оцінка якості опорних сигналів синхронізації в IP-мережах на базі систем управління обладнання синхронізації. Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. № 81. С.5-10. (Web of Science). ISSN 2310-0389

http://doi.radap.kpi.ua/article/view/221488

https://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1622/1448

https://re.kpi.ua/2022/02/07/nash-zhurnal-visnyk-ntuu-kpi-seriya-radiotehnika-radioaparatobuduvannya/

3. Fedorova N., Havrylko Y., Kovalchuk A., Husyeva I., Zhurakovskiy B., Zeniv I. Software System for Processing and Visualization of Big Data Arrays. Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2022. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 134. Springer, Cham.  pp 324-336.  (Scopus). (Springer), квартель Q3. ISSN 2367-4512 (Print), ISSN 2367-4520 (Online)

https://doi.org/10.1007/978-3-031-04812-8_28

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-04812-8_28

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55497774300

4. Fedorova N., Havrylko Y., Kovalchuk A.,  Smakovskiy D., Husyeva I. Electric Meters Monitoring System for Residential Buildings. Advances in intelligent System, Computer Science and Digital Economics IV. ICSDEIS 2022. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 158. Springer, Cham.  pp 173-185.  (Scopus) (Springer), квартель Q3. ISSN 2367-4512 (Print), ISSN 2367-4520 (Online)

https://doi.org/10.1007/978-3-031-24475-9_15

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-24475-9_15

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55497774300

5.  Zhurakovskyi B., Fedorova N.,  Pliushch O.,  Polishchuck M.,  Korshun N. Modifications of the Correlation Method of Face Detection in Biometric Identification Systems. Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems (CPITS-2022). pp. 55-63. (Scopus). ISSN 1613-0073

https://ceur-ws.org/Vol-3288/short1.pdf

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55497774300

6. Бочок В.О., Федорова Н.В. Багатоагентні системи та проблеми їх оптимізації. Вчені Записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, 2023. Том 34 (73) № 2. С.131-137.  (Наукове фахове видання Категорія “Б”) ISSN 2663-5941 (Print), ISSN 2663-595X (Online)

https://doi.org/10.32782/2663-5941/2023.2.1/21

http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/2_2023/part_1/21.pdf

7. Федорова Н.В., Коваль В.В.,  Самков О.В.,  Вакась В.І. Автоматизований контроль якості формування синхросигналів на основі використання IP-технологій: монографія. 2019. – К.: НУБіП України, 424 c.: іл. ISBN 978-617-7630-92-9

http://irb.nubip.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=en&C21COM=S&I21DBN=NUBIP&P21DBN=NUBIP&S21FMT=infow_wh&S21ALL=%3C.%3EU%3D621.391:621.396.688%3C.%3E&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=5&S21CNR=b,%20font%20color=red20/font;%20/b

8. Коваль В.В.,  Федорова Н.В.,  Гаврилко Є.В.,  Вакась В.І. та ін.Технології передавання сигналів синхронізації часу ІР-мережами: монографія. 2020. – К.: НУБіПУ, України, 415 с.: іл. ISBN 978-617-7878-38-3

http://irb.nubip.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=en&C21COM=S&I21DBN=NUBIP&P21DBN=NUBIP&S21FMT=infow_wh&S21ALL=%3C.%3EU%3D621.391:621.396.688%3C.%3E&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=5&S21CNR=b,%20font%20color=red20/font;%20/b

9. Моніторинг мультисервісних мереж. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студентів спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» денної форми навчання / Укладач: Федорова Н.В.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 10,6 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 105 с.

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39877

10. Технології створення інтернету речей. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання / Автори: Жураковський Б.Ю., Федорова Н.В., Гаврилко Є.В., Зенів І.О.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,61 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 127 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46169

11. Практика. Організація, проходження та захист звіту [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, ОП «Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; О.В. Коваль, Н.В. Федорова, І.І. Гусєва, В.О. Мінералова. – Електронні текстові дані (1 файл: 740 кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 34 с.

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/54530

12. Магістерська дисертація: Організація виконання і захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення [Текст]: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньо – науковою програмою «Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці» / укладачі: О.В. Коваль, Н.В. Федорова, І.І. Гусєва, М.О. Ковальов, В.О. Мінералова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 730 кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 42 с.

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57383

13. Переддипломна практика: Організація, підготовка, проведення [Текст]: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці» / укладачі: О.В. Коваль, О.Л. Недашківський, Н.В. Федорова, І.І. Гусєва, В.О. Мінералова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 467 кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 33 с.

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57414

14. Бакалаврська кваліфікаційна робота: Організація виконання і захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення [Текст]: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці» / укладачі: О.В. Коваль, О.Л. Недашківський, Н.В. Федорова, І.І. Гусєва, В.О. Мінералова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 777 кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 39 с.

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57422